top of page

Rowe Hankins Ltd. Polisi Amgylcheddol

Mae Rowe Hankins Ltd. yn gwmni sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac felly rydym yn cydnabod yr effaith amgylcheddol bosibl y gallai ein gweithrediadau ei chael ar yr amgylchedd. Mae ein gweithgareddau yn cynnwys: dylunio, gweithgynhyrchu a gwasanaethu cydrannau ac offer trydanol, electro-fecanyddol ac electronig a'u gweinyddiaeth fusnes gysylltiedig.

Bydd yr Uwch Dîm Arwain yn rheoli'r strategaeth o ddydd i ddydd a'r prosesau arloesol. Maent yn atebol am effeithiolrwydd y system rheoli amgylcheddol (EMS) ac yn gyfrifol am sicrhau ei bod yn cael ei chyfathrebu, ei deall, ei gweithredu a'i chynnal ar bob lefel o fewn y Cwmni ac yn y pen draw, ei fod yn cyflawni ei ganlyniadau bwriadedig.

Bydd yr Uwch Dîm Arwain yn hybu gwelliant parhaus yr EMS i wella perfformiad amgylcheddol. Hwylusir hyn trwy osod amcanion amgylcheddol wedi'u dogfennu yn seiliedig ar ein hagweddau amgylcheddol arwyddocaol, rhwymedigaethau cydymffurfio ac ystyried ein risgiau a'n cyfleoedd. Mae cynlluniau gweithredu wedi'u pennu i gyflawni amcanion ac yn cael eu cynnal fel rhan o brosesau archwilio mewnol, monitro ac adolygu rheolaeth EMS. Caiff y canlyniadau eu cyfleu i bartïon â diddordeb, lle bo'n briodol.

Rydym yn gweithio tuag at annog sefydliadau i gydweithredu a chynorthwyo i weithredu’r polisi hwn, cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol, heb beryglu eu hunain, eraill, na’r amgylchedd.

Mae’r Uwch Dîm Arwain wedi ymrwymo i sicrhau bod y Cwmni:

 • Yn cydymffurfio â'r holl rwymedigaethau cydymffurfio, lle mae'r rhain yn ymwneud â'n hagweddau amgylcheddol.

 • Yn darparu'r adnoddau sydd eu hangen ar weithwyr ac eraill ar gyfer yr EMS, gan gynnwys cefnogaeth, cyfeiriad ac anogaeth i gyflawni'r gofynion, sy'n gymesur â'u rôl.

 • Yn ymdrechu i integreiddio'r EMS ym mhob proses fusnes.

 • Yn gwarchod yr amgylchedd, yn atal llygredd ac yn bodloni ymrwymiad(au) perthnasol penodol eraill.

 • Lleihau gwastraff i safleoedd tirlenwi drwy leihau ein gwastraff a thrwy wahanu ac ailgylchu gwastraff lle bo hynny'n ymarferol yn economaidd ac yn weithredol.

 • Cydlynu cludiant busnes er mwyn lleihau defnydd.

 • Yn defnyddio ynni, dŵr, deunyddiau ac adnoddau naturiol eraill mor effeithlon â phosibl, gan roi ystyriaeth benodol i gynaliadwyedd hirdymor eitemau traul.

 • Sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ystyried wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

 • Yn rhoi ystyriaeth briodol i'r amgylchedd yn y nwyddau a'r gwasanaethau a ddarparwn i gwsmeriaid.

 • Yn gweithio gyda busnesau lleol, cymdogion, partneriaid, neu gyflenwyr i annog ymrwymiad a gwelliant yn ein hamgylchedd lleol.

 • Yn cefnogi rolau eraill yn y Cwmni i ddangos arweinyddiaeth fel y mae'n berthnasol i'w meysydd cyfrifoldeb.

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu’n flynyddol gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a lle bo angen ei ddiwygio a’i ailgyhoeddi. Bydd fersiynau blaenorol o'r polisi hwn yn cael eu harchifo a byddant ar gael ar gais.

Mae'r datganiad polisi hwn ar gael i bartïon â diddordeb, ar gais rhesymol.

Polisi Amgylcheddol – Diweddarwyd Awst 2021 gan: Rowe Hankins Ltd. Cofrestredig yn Lloegr Rhif: 2021691 Cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Power House, Mason Street, Bury, Swydd Gaerhirfryn BL9 0RH, DU.

bottom of page