top of page

Rowe Hankins Ltd. Polisi Preifatrwydd

Yn Rowe Hankins Ltd., mae amddiffyn eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Ein nod yw trin y wybodaeth bersonol a roddwch i ni gyda'r parch mwyaf, ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut y gellir casglu, defnyddio neu ddatgelu gwybodaeth bersonol amdanoch chi o ganlyniad i'ch gweithgareddau ar y wefan hon. Rydym yn eich annog i'w ddarllen yn ofalus.

Trwy gyrchu, defnyddio a/neu lawrlwytho deunyddiau o’r wefan hon neu anfon neu bostio deunyddiau iddi, rydych yn cytuno ar eich rhan eich hun ac ar ran pob endid yr ydych yn gweithredu ar ei ran, i delerau’r Polisi Preifatrwydd hwn ac i’r arferion ar gyfer casglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yma.

Sylwch fod y wefan hon hefyd yn cael ei llywodraethu gan the Telerau ac Amodau Defnyddio. Rydym yn eich annog i adolygu'r Telerau ac Amodau Defnyddio cyn symud ymlaen ymhellach ar y wefan hon.

At ddibenion deddfwriaeth diogelu data sydd mewn grym o bryd i'w gilydd, y rheolydd data yw Rowe Hankins Ltd., Power House, Mason Street, Bury, Swydd Gaerhirfryn, BL9 0RH, DU.

Ein Rheolydd Data enwebedig yw Jennifer Tottey.

Pwy Ydym A Beth Rydym yn Ei Wneud

Mae Rowe Hankins Ltd. yn arbenigo mewn nwyddau arloesol ar gyfer trenau ac ymyl y ffordd ar gyfer rheilffyrdd y byd. Mae Rowe Hankins Ltd. yn gweithio'n agos gyda chynhyrchwyr cerbydau, gweithredwyr fflyd, perchnogion traciau a chontractwyr seilwaith ar gyfer prosiectau Cerbydau Rheilffordd Ysgafn a Thrwm.

Gwybodaeth a Rowch I Ni Neu a Gasglwn Amdanoch Chi

Dyma’r wybodaeth a roddwch i ni drwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan – www.rowehankins.com – neu drwy ohebu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall. Mae'n cynnwys gwybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein gwefan, tanysgrifio i'n gwasanaethau, swyddogaethau cyfryngau cymdeithasol eraill ar ein gwefan, neu pan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda'n gwefan.

Gall y wybodaeth a roddwch i ni neu a gasglwn amdanoch gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost preifat neu fusnes.

Pa Wybodaeth Ydym Ni'n ei Chasglu?

 1. a) Pori dienw
  Gallwch ymweld â'r wefan hon heb ddweud wrthym pwy ydych chi na datgelu unrhyw wybodaeth amdanoch chi'ch hun, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost. Yn yr achos hwn, efallai y bydd ein gweinydd Gwe yn casglu'r enw, y cyfeiriad, y cyfeiriad IP a'r parth a ddefnyddiwyd gennych i gael mynediad i'r wefan hon, y math a fersiwn o'r porwr a'r system weithredu rydych yn eu defnyddio, a'r wefan y daethoch ohoni ac yr ymweloch â hi nesaf. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio gennym ni i fesur nifer yr ymweliadau, yr amser a dreulir ar gyfartaledd, ymweliadau â thudalennau, ac ystadegau eraill am ymwelwyr â'r Wefan hon yn gyffredinol. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio'r data hwn i fonitro perfformiad safle at ddibenion gweinyddu systemau, i wneud y Wefan hon yn haws ac yn fwy cyfleus i'w defnyddio ac i adrodd gwybodaeth ar ffurf gyfanredol i'n hymgynghorwyr (ee faint o ymwelwyr sy'n mewngofnodi i'r wefan hon).

 2. b) Cwcis
  Darnau bach o ddata yw cwcis sy'n cael eu storio gan eich porwr Rhyngrwyd ar yriant caled eich cyfrifiadur, sy'n caniatáu i ni eich adnabod pan fyddwch chi'n cyrchu'r wefan hon. Os ydych yn pori, defnyddir cwci i’n helpu i fesur nifer yr ymweliadau, yr amser a dreulir ar gyfartaledd, yr edrychiadau ar dudalennau, ac ystadegau eraill sy’n ymwneud â’ch defnydd o’r wefan hon. Os ydych yn chwilio, defnyddir cwci i gario'r data cais am chwiliad o'r dudalen gais i'r dudalen canlyniadau. Nid yw'r cwci hwn, ynddo'i hun, yn dweud wrthym beth yw eich cyfeiriad e-bost na phwy ydych chi.

Analluogi Cwcis

Os hoffech gyfyngu ar y defnydd o gwcis gallwch reoli hyn yn eich porwr Rhyngrwyd. Darperir dolenni i gyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer y porwyr Rhyngrwyd mwyaf poblogaidd isod er hwylustod a byddant ar gael ar gyfer y porwr Rhyngrwyd o'ch dewis naill ai ar-lein neu drwy'r cymorth meddalwedd (ar gael fel arfer trwy allwedd F1).

Ein Buddiannau Busnes Cyfreithlon

Disgrifir ein buddiannau cyfreithlon wrth gasglu a chadw eich data personol isod:

a) Dibenion marchnata: Cynhyrchion/cynigion terfynol newydd ac yn y dyfodol
b) Caniatâd Cynigion / Cynigion Arbennig a Thymhorol
c) Dibenion gwerthu

Os byddwn eisiau neu angen dibynnu ar ganiatâd i brosesu eich data yn gyfreithlon byddwn yn gofyn am eich caniatâd ar lafar, drwy e-bost neu drwy broses ar-lein ar gyfer y gweithgaredd penodol y mae angen caniatâd ar ei gyfer ac yn cofnodi eich ymateb ar ein system. Lle bo caniatâd yn sail gyfreithlon i’n prosesu mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd i’r prosesu hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Sut Mae Eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei Sicrhau A'i Gwarchod?

Rydym wedi ymrwymo i gymryd pob cam rhesymol a phriodol i ddiogelu’r wybodaeth bersonol sydd gennym rhag cael ei chamddefnyddio, ei cholli, neu fynediad heb awdurdod. Gwnawn hyn drwy roi ystod o fesurau technegol a threfniadol priodol ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys mesurau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data.

Beth Os Byddwn yn Newid Ein Polisi Preifatrwydd?

Mae Rowe Hankins Ltd yn cadw'r hawl i addasu neu ychwanegu at y datganiad Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Os byddwn yn gwneud unrhyw newid sylweddol i'r Polisi Preifatrwydd hwn, byddwn yn diweddaru'r wefan hon i gynnwys newidiadau o'r fath ac yn postio hysbysiad ar ein tudalen gartref, am gyfnod o 30 diwrnod, gyda dolen i'r Polisi Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru. Darllenwch unrhyw hysbysiad o'r fath a'r datganiad polisi newydd. Os byddwch yn dychwelyd i'r wefan hon ar ôl cyfnod o fwy na 30 diwrnod, gwiriwch y Polisi Preifatrwydd hwn i gadarnhau eich bod yn ymwybodol o fanylion y diweddariad mwyaf diweddar. Edrychwch ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn i wirio'r dyddiad y cafodd ei ddiweddaru ac i gadarnhau eich bod yn gyfarwydd â thelerau'r diweddariad mwyaf diweddar.

Bydd eich defnydd parhaus o'r wefan hon ar ôl i ni bostio hysbysiad o'r fath yn gyfystyr â'ch derbyniad o'r telerau newydd a'u cymhwysiad i'ch defnydd o'r wefan hon a'r wybodaeth bersonol a ddatgelir at ddefnydd o'r fath, gan gynnwys gwybodaeth bersonol a roddwyd i ni yn flaenorol, fel pe bai'n wreiddiol. telerau, a’ch caniatâd i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn y polisi preifatrwydd hwn ac mewn mannau eraill ar ein Gwefan. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn am eich caniatâd os ydym am ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion heblaw’r rhai yr ydych wedi cytuno iddynt yn flaenorol.

Dolenni Gwefan

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill, gan gynnwys rhai ein partneriaid busnes. Er ein bod yn ceisio cysylltu â gwefannau sy'n rhannu ein safonau uchel a pharch at breifatrwydd yn unig, deallwch nad ydym yn gyfrifol am gynnwys, na'r arferion preifatrwydd a ddefnyddir gan, wefannau eraill.

Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfathrebu, ymgysylltu a chamau gweithredu a gymerir trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol allanol y mae'r wefan hon a'i pherchnogion yn cymryd rhan ynddynt yn arferiad i'r telerau ac amodau yn ogystal â'r polisïau preifatrwydd a gedwir gyda phob platfform cyfryngau cymdeithasol yn y drefn honno.

Cynghorir defnyddwyr i ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth a chyfathrebu / ymgysylltu â nhw gyda gofal a gofal priodol o ran eu preifatrwydd a’u manylion personol eu hunain. Ni fydd y wefan hon na'i pherchnogion byth yn gofyn am wybodaeth bersonol neu sensitif trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac yn annog defnyddwyr sy'n dymuno trafod manylion sensitif i gysylltu â nhw trwy brif sianeli cyfathrebu megis dros y ffôn neu e-bost.

Gall y wefan hon ddefnyddio botymau rhannu cymdeithasol sy'n helpu i rannu cynnwys gwe yn uniongyrchol o dudalennau gwe i'r platfform cyfryngau cymdeithasol dan sylw. Cynghorir defnyddwyr cyn defnyddio botymau rhannu cymdeithasol o'r fath eu bod yn gwneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain ac yn nodi y gall y platfform cyfryngau cymdeithasol olrhain ac arbed eich cais i rannu tudalen we yn y drefn honno trwy eich cyfrif platfform cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltiadau Byrrach yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Gall y wefan hon a'i pherchnogion trwy eu cyfrifon platfform cyfryngau cymdeithasol rannu dolenni gwe i dudalennau gwe perthnasol. Yn ddiofyn, mae rhai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn byrhau URLau hir [cyfeiriadau gwe].

Cynghorir defnyddwyr i gymryd gofal a barn dda cyn clicio ar unrhyw URLau byrrach a gyhoeddir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan y wefan hon a'i pherchnogion. Er gwaethaf yr ymdrechion gorau i sicrhau mai dim ond URLau dilys sy'n cael eu cyhoeddi, mae llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dueddol o gael eu sbamio a'u hacio ac felly ni all y wefan hon na'i pherchnogion fod yn atebol am unrhyw iawndal neu oblygiadau a achosir gan ymweld ag unrhyw ddolenni byrrach.

Hawl i Wrthwynebu

Mae’r hawl hon yn eich galluogi i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol pan fyddwn yn gwneud hynny am un o’r pedwar rheswm canlynol:

 1. ein buddiannau busnes cyfreithlon;

 2. i'n galluogi i gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol;

 3. i anfon deunyddiau marchnata uniongyrchol atoch;

 4. at ddibenion gwyddonol, hanesyddol, ymchwil, neu ystadegol.

Os yw eich gwrthwynebiad yn ymwneud â phrosesu eich data personol oherwydd ein bod yn ystyried ei fod yn angenrheidiol ar gyfer eich buddiannau cyfreithlon, rhaid i ni weithredu ar eich gwrthwynebiad trwy roi’r gorau i’r gweithgaredd dan sylw oni bai:

 1. Gallwn ddangos bod gennym seiliau cyfreithlon cymhellol dros y prosesu sy'n drech na'ch buddiannau.

 2. Os yw eich gwrthwynebiad yn ymwneud â marchnata uniongyrchol, rhaid i ni weithredu ar eich gwrthwynebiad drwy roi’r gorau i’r gweithgaredd hwn.

Hawl i Dynnu Caniatâd yn Ôl

Lle rydym wedi cael eich caniatâd i brosesu eich data personol ar gyfer gweithgareddau penodol (er enghraifft, trefniadau marchnata neu broffilio), gallwch dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a byddwn yn rhoi’r gorau i gyflawni’r gweithgaredd penodol y gwnaethoch gydsynio iddo yn flaenorol oni bai ein bod yn ystyried hynny. mae rheswm arall dros gyfiawnhau ein bod yn parhau i brosesu eich data at y diben hwn ac os felly byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr amod hwn.

Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Gallwch ofyn i ni gadarnhau pa wybodaeth sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg, a gofyn i ni addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Efallai y byddwn yn gofyn i chi wirio pwy ydych ac am ragor o wybodaeth am eich cais. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn oni bai bod eich cais “yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol”. Os byddwch yn gofyn i ni am gopïau pellach o’r wybodaeth hon, mae’n bosibl y byddwn yn codi cost weinyddol resymol arnoch lle caniateir hynny’n gyfreithiol. Lle mae gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny, gallwn wrthod eich cais. Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn bob amser yn dweud wrthych y rhesymau dros wneud hynny.

Hawl i Ddileu

Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol mewn rhai amgylchiadau.

Fel arfer, rhaid i'r wybodaeth fodloni un o'r meini prawf canlynol:

 • nad oes angen y data mwyach at y diben y gwnaethom eu casglu a/neu eu prosesu yn wreiddiol ar ei gyfer;

 • lle rhoddwyd yn flaenorol, rydych wedi tynnu eich caniatâd yn ôl i ni brosesu eich data, ac nid oes unrhyw reswm dilys arall i ni barhau i brosesu;

 • bod y data wedi’i brosesu’n anghyfreithlon (hy mewn modd nad yw’n cydymffurfio â’r GDPR);

 • mae'n angenrheidiol i'r data gael ei ddileu er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol fel rheolydd data; neu

 • os ydym yn prosesu’r data oherwydd ein bod yn credu bod angen gwneud hynny er ein buddiannau cyfreithlon, rydych yn gwrthwynebu’r prosesu ac ni allwn ddangos seiliau cyfreithlon tra phwysig ar gyfer ein prosesu parhaus.

 

Dim ond am un o’r rhesymau canlynol y byddai gennym hawl i wrthod cydymffurfio â’ch cais:

 • i arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth;

 • i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol neu ar gyfer cyflawni tasg budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol;

 • am resymau iechyd cyhoeddus er budd y cyhoedd;

 • at ddibenion archifol, ymchwil neu ystadegol; neu

 • i arfer neu amddiffyn hawliad cyfreithiol.

Wrth gydymffurfio â chais dilys i ddileu data byddwn yn cymryd pob cam rhesymol ymarferol i ddileu’r data perthnasol.

Hawl i Gyfyngu Prosesu

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar ein prosesu o’ch data personol mewn rhai amgylchiadau. Mae hyn yn golygu y gallwn barhau i storio eich data yn unig ac ni fyddwn yn gallu cynnal unrhyw weithgareddau prosesu pellach gydag ef tan naill ai:

 • bod un o'r amgylchiadau a restrir isod wedi'i ddatrys;

 • rydych yn cydsynio; neu

 • mae angen prosesu pellach naill ai ar gyfer sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, amddiffyn hawliau unigolyn arall, neu resymau o fudd cyhoeddus pwysig yr UE neu Aelod-wladwriaeth.

Yr amgylchiadau lle mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol yw:

 • lle rydych yn amau cywirdeb y data personol yr ydym yn ei brosesu amdanoch. Yn yr achos hwn, bydd ein prosesu o’ch data personol yn cael ei gyfyngu am y cyfnod y caiff cywirdeb y data ei wirio;

 • lle rydych yn gwrthwynebu i ni brosesu eich data personol er ein buddiannau cyfreithlon. Yma, gallwch ofyn i’r data gael ei gyfyngu tra byddwn yn gwirio ein seiliau dros brosesu eich data personol;

 • lle mae ein prosesu o'ch data yn anghyfreithlon, ond y byddai'n well gennych i ni gyfyngu ar ein prosesu ohono yn hytrach na'i ddileu; a

 • lle nad oes angen i ni brosesu eich data personol ymhellach, ond bod angen y data arnoch i sefydlu, ymarfer, neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Os ydym wedi rhannu eich data personol gyda thrydydd parti, byddwn yn rhoi gwybod iddynt am y prosesu cyfyngedig oni bai bod hyn yn amhosibl neu’n golygu ymdrech anghymesur. Byddwn, wrth gwrs, yn eich hysbysu cyn codi unrhyw gyfyngiad ar brosesu eich data personol.

Hawl i Gywiro

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol anghywir neu anghyflawn sydd gennym amdanoch. Os ydym wedi rhannu’r data personol hwn gyda thrydydd parti, byddwn yn rhoi gwybod iddynt am y cywiriad oni bai bod hyn yn amhosibl neu’n golygu ymdrech anghymesur. Lle bo’n briodol, byddwn hefyd yn dweud wrthych pa drydydd partïon yr ydym wedi datgelu data personol anghywir neu anghyflawn iddynt. Pan fyddwn yn meddwl ei bod yn rhesymol i ni beidio â chydymffurfio â’ch cais, byddwn yn esbonio ein rhesymau dros y penderfyniad hwn.

Hawl i Gyflwyno Cwyn Gydag Awdurdod Goruchwylio

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i'ch awdurdod goruchwylio lleol. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu dynnu eich caniatâd yn ôl i brosesu eich data personol (lle mae caniatâd yn sail gyfreithiol i ni ar gyfer prosesu eich data personol), gallwch gysylltu â ni yma.

Mae’n bosibl y byddwn yn cadw cofnod o’ch cyfathrebiadau i’n helpu i ddatrys unrhyw faterion a godwch.

Cydsyniad

Mae Erthygl 4(11) o’r GDPR yn nodi mai caniatâd (optio i mewn) yw “unrhyw arwydd clir, penodol, gwybodus a diamwys o ddymuniadau gwrthrych y data y mae ef neu hi, drwy ddatganiad neu drwy weithred gadarnhaol glir, yn dynodi. cytundeb i brosesu data personol sy’n ymwneud ag ef neu hi.” Mewn iaith glir, mae hyn yn golygu:

 • rhaid i chi roi eich caniatâd i ni yn rhydd, heb i ni eich rhoi dan unrhyw fath o bwysau;

 • rhaid i chi wybod beth rydych yn cydsynio iddo – felly byddwn yn sicrhau ein bod yn rhoi digon o wybodaeth i chi;

 • dylai fod gennych reolaeth dros ba weithgareddau prosesu yr ydych yn cydsynio iddynt a pha rai nad ydych yn cydsynio iddynt. Rydym yn darparu'r rheolaethau manylach hyn yn ein canolfan dewis preifatrwydd; a

 • mae angen i chi gymryd camau cadarnhaol a chadarnhaol wrth roi eich caniatâd i ni – rydym yn debygol o ddarparu blwch ticio i chi ei wirio fel bod y gofyniad hwn yn cael ei fodloni mewn modd clir a diamwys.

Byddwn yn cadw cofnodion o'r caniatadau a roddwyd gennych yn y modd hwn.

Adnoddau a Gwybodaeth Bellach

 • Deddf Diogelu Data 2018

 • Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003

 • Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 – Y Canllaw

 • Polisi Preifatrwydd Twitter

 • Polisi Preifatrwydd Facebook

 • Polisi Preifatrwydd Google

 • Polisi Preifatrwydd Mailchimp

Polisi Preifatrwydd – Diweddarwyd Rhagfyr 2020 gan Rowe Hankins Ltd. Cofrestredig yn Lloegr Rhif: 2021691 Cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Power House, Mason Street, Bury, Swydd Gaerhirfryn BL9 0RH, DU.

bottom of page