top of page

Amodau Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau

1. Dehongliad

Yn yr Amodau hyn:

'DYDDIAU BUSNES' diwrnod heblaw dydd Sadwrn, dydd Sul neu ŵyl gyhoeddus yn Lloegr pan fo banciau yn Llundain ar agor ar gyfer busnes;

'PRYnwr' yw'r person neu'r cwmni sy'n derbyn dyfynbris y Gwerthwr am werthu'r Nwyddau/cyflenwi'r Gwasanaethau neu y mae'r Gwerthwr yn derbyn archeb am y Nwyddau/Gwasanaethau;


Mae 'AMODAU' yn golygu'r telerau ac amodau hyn, telerau ac amodau gwerthu fel y'u diwygir o bryd i'w gilydd ac (oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall) yn cynnwys unrhyw delerau ac amodau arbennig y cytunwyd arnynt yn ysgrifenedig rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr;


ystyr 'CONTRACT' yw'r contract rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr ar gyfer cyflenwi Nwyddau a/neu wasanaethau yn unol â'r Amodau hyn;


'CYFLAWNI' y nwyddau a nodir yn archeb y Prynwr ar gyfer cyflenwi Nwyddau a/neu Wasanaethau, fel y nodir yn ffurflen archeb brynu'r Prynwr a dderbyniwyd gan y Gwerthwr neu'r Dyfynbris a dderbyniwyd gan y Prynwr yn ôl y digwydd;


ystyr 'NWYDDAU' yw'r nwyddau (gan gynnwys unrhyw randaliad o'r nwyddau neu unrhyw rannau ar eu cyfer) y mae'r Gwerthwr i'w cyflenwi yn unol â'r Amodau hyn;


'DYFYNIAD' y disgrifiad neu'r fanyleb ar gyfer y Gwasanaethau a/neu'r Nwyddau i'w darparu gan y Gwerthwr i'r Prynwr;


ystyr 'Gwerthwr' yw ROWE HANKINS LIMITED;


Mae 'GWASANAETHAU' yn golygu'r gwasanaethau, gan gynnwys y Cyflenwadau, a gyflenwir gan y Gwerthwr i'r Prynwr fel y nodir yn y Dyfynbris;


Mae 'YSGRIFENNU' yn cynnwys trawsyrru ffacsimili e-bost a dulliau cyfathrebu tebyg;

 

1.2

Dehonglir unrhyw gyfeiriad yn yr Amodau hyn at unrhyw ddarpariaeth mewn statud fel cyfeiriad at y ddarpariaeth honno fel y'i diwygiwyd, y'i hailddeddfwyd neu y'i hestynnwyd ar yr adeg berthnasol.


1.3

Er hwylustod yn unig y mae'r penawdau yn yr Amodau hyn ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad.

 

2. Sail y gwerthiant/cyflenwad

2.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y Gwerthwr yn gwerthu a bydd y Prynwr yn prynu'r Nwyddau yn unol ag unrhyw Ddyfynbris y Gwerthwr a dderbynnir gan y Prynwr, neu unrhyw archeb ysgrifenedig gan y Prynwr a dderbynnir gan y Gwerthwr, yn amodol yn y naill achos neu'r llall i'r Amodau hyn, a fydd yn llywodraethu’r Contract gan eithrio unrhyw delerau ac amodau eraill y mae’r Prynwr yn ceisio eu gosod neu eu hymgorffori, neu sydd ymhlyg yn y gyfraith, arferion masnach, arferion neu gwrs delio. Dim ond pan fydd y Gwerthwr yn cyhoeddi derbyniad ysgrifenedig o'r archeb ar ba bwynt ac ar ba ddyddiad y daw'r Contract i fodolaeth y bernir bod archeb y Prynwr yn cael ei derbyn. Mae'r Prynwr yn gyfrifol am sicrhau bod telerau unrhyw archeb yn unol ag unrhyw fanyleb berthnasol a gyflwynir gan y Prynwr a'u bod yn gyflawn ac yn gywir.


2.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Yn achos unrhyw anghysondeb ag unrhyw gontract archeb llythyrau neu ddyfynbris sy'n ymgorffori neu'n cyfeirio at yr Amodau hyn beth bynnag fo'u dyddiadau priodol, darpariaethau'r Amodau hyn fydd drechaf oni bai eu bod yn cael eu hamrywio'n benodol mewn Ysgrifen a'u llofnodi ar ran y Gwerthwr. Bydd yr Amodau hyn yn berthnasol i’r Contract ac eithrio unrhyw delerau eraill y mae’r Cwsmer yn ceisio eu gosod neu eu hymgorffori neu a awgrymir gan gyfraith, arferiad masnach, arfer neu gwrs delio.


2.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae unrhyw Amodau sy'n deillio o ddogfennau'r Prynwr yn cael eu hanfon gan y Prynwr a'u derbyn gan y Gwerthwr ar y ddealltwriaeth eu bod yn ymddangos ar ddogfennau'r Prynwr oherwydd eu bod wedi'u hargraffu arnynt ond nad oes ganddynt unrhyw effaith gyfreithiol o gwbl ac mae'r Prynwr yn ildio unrhyw hawl a allai fod gan y Prynwr i dibynnu ar Amodau o'r fath.


2.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ni fydd unrhyw amrywiad i'r Amodau hyn yn rhwymol oni bai y cytunir yn Ysgrifenedig rhwng cynrychiolwyr awdurdodedig y Prynwr a'r Gwerthwr.


2.5     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Nid yw gweithwyr neu asiantau'r Gwerthwr wedi'u hawdurdodi i wneud unrhyw sylwadau ynghylch y Nwyddau oni bai bod y Gwerthwr yn cadarnhau hynny yn Ysgrifenedig. Wrth ymrwymo i'r Contract mae'r Prynwr yn cydnabod nad yw'n dibynnu ar unrhyw sylwadau o'r fath nad ydynt wedi'u cadarnhau felly.


2.6     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae unrhyw gyngor neu argymhelliad a roddir gan y Gwerthwr neu ei weithwyr neu asiantau i'r Prynwr neu ei weithwyr neu asiantau ynghylch storio, cymhwyso neu ddefnyddio'r Nwyddau nad yw wedi'i gadarnhau'n Ysgrifenedig gan y Gwerthwr yn cael ei ddilyn neu ei weithredu'n gyfan gwbl gan y Prynwr. risg ei hun, ac yn unol â hynny ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw gyngor neu argymhelliad o'r fath nad yw wedi'i gadarnhau felly.


2.7     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae unrhyw samplau, lluniadau, deunydd disgrifiadol neu hysbysebu a gyhoeddir gan y Gwerthwr ac unrhyw ddisgrifiadau o'r Nwyddau a gynhwysir yng nghatalogau neu bamffledi'r Gwerthwr yn cael eu cyhoeddi neu eu cyhoeddi er mwyn rhoi brasamcan o'r Nwyddau a ddisgrifir ynddynt yn unig. Ni fyddant yn ffurfio rhan o'r Contract nac ag unrhyw ffurf gytundebol.


2.8     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae'r Contract ar gyfer gwerthu a chyflenwi Nwyddau a/neu Wasanaethau yn bersonol i'r Prynwr ac ni ellir ei aseinio neu godi tâl heb ganiatâd ysgrifenedig y Gwerthwr.


2.9     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd yr holl Amodau hyn yn berthnasol i gyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau ac eithrio pan nodir y cais i'r naill neu'r llall.

3. Gorchmynion a manylebau

3.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ni fernir bod unrhyw archeb a gyflwynir gan y Prynwr yn cael ei derbyn gan y Gwerthwr oni bai ac i'r graddau y caiff ei gadarnhau'n ysgrifenedig gan gynrychiolydd awdurdodedig y Gwerthwr. Rhaid i'r Gwerthwr gyflenwi'r Gwasanaethau i'r Prynwr yn unol â'r Dyfynbris ym mhob ffordd berthnasol.


3.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y Prynwr yn gyfrifol i'r Gwerthwr am sicrhau cywirdeb telerau unrhyw archeb (gan gynnwys unrhyw fanyleb berthnasol) a gyflwynir gan y Prynwr, ac am roi unrhyw wybodaeth angenrheidiol yn ymwneud â'r Nwyddau i'r Gwerthwr o fewn amser digonol i alluogi'r Gwerthwr i wneud hynny. cyflawni’r Contract yn unol â’i delerau.


3.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd maint, ansawdd a disgrifiad o'r Nwyddau ac unrhyw fanyleb ar eu cyfer yn rhai a nodir yn Nyffryn y Gwerthwr (os caiff ei dderbyn gan y Prynwr) neu archeb y Prynwr (i'r graddau a gydnabyddir gan y Gwerthwr).


3.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Os yw'r Nwyddau i'w gweithgynhyrchu neu os oes unrhyw broses i'w chymhwyso i'r Nwyddau gan y Gwerthwr yn unol â manyleb a gyflwynwyd gan y Prynwr, bydd y Prynwr yn indemnio'r Gwerthwr neu ei asiantau neu is-gontractwyr rhag pob colled, iawndal, cost. a threuliau a ddyfarnwyd yn erbyn neu a dynnwyd gan y Gwerthwr mewn cysylltiad â neu a dalwyd neu y cytunwyd i'w talu gan y Gwerthwr i setlo unrhyw hawliad am dorri unrhyw batent, hawl cop, dyluniad, nod masnach neu hawliau eiddo diwydiannol neu ddeallusol eraill. person sy'n deillio o ddefnydd y Gwerthwr o fanyleb y Prynwr. Bydd y cymal 3.4 hwn yn goroesi terfyniad y Contract.


3.5     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae'r Gwerthwr yn cadw'r hawl i wneud unrhyw newidiadau ym manyleb y Nwyddau a/neu'r Gwasanaethau sy'n ofynnol i gydymffurfio ag unrhyw ofynion statudol neu reoleiddiol cymwys neu, lle mae'r Nwyddau a/neu'r Gwasanaethau i'w cyflenwi i fanyleb y Gwerthwr, sy'n nad ydynt yn effeithio'n sylweddol ar eu hansawdd na'u perfformiad a bydd y Gwerthwr yn hysbysu'r Prynwr mewn unrhyw ddigwyddiad o'r fath.


3.6     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ni all unrhyw orchymyn sydd wedi'i dderbyn neu ei gydnabod gan y Gwerthwr gael ei ganslo gan y Prynwr ac eithrio gyda chytundeb ysgrifenedig y Gwerthwr ac ar delerau y bydd y Prynwr yn indemnio'r Gwerthwr yn llawn yn erbyn pob colled (gan gynnwys colled elw), costau ( gan gynnwys cost yr holl lafur a deunyddiau a ddefnyddiwyd), iawndal, taliadau a threuliau a dynnwyd gan y Gwerthwr o ganlyniad i ganslo. Bydd y Prynwr yn mynd i dâl canslo sy'n daladwy i'r Gwerthwr o 20% o gyfanswm pris yr archeb (wedi'i ganslo) y bydd colledion fel y dywedwyd eisoes yn cael eu gwrthbwyso yn ei erbyn.

3.7     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ni fydd unrhyw Nwyddau'n cael eu dychwelyd i'r Gwerthwr heb ei ganiatâd ysgrifenedig ac os bydd caniatâd o'r fath yn cael ei ddychwelyd, bydd Nwyddau'n cael eu dychwelyd ar draul y Prynwr a byddant yn y cyflwr y cawsant eu cyflenwi. Gall fod yn rhaid i'r Prynwr dalu isafswm tâl o 20% o gyfanswm pris yr archeb am nwyddau a ddychwelir.

4. Pris y nwyddau/gwasanaethau

4.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Pris y Nwyddau fydd pris dyfynedig y Gwerthwr. Mae'r prisiau a ddyfynnir yn ddilys am 14 diwrnod yn unig neu hyd nes y cânt eu derbyn yn gynharach gan y Prynwr, ac ar ôl hynny gall y Gwerthwr eu newid heb roi rhybudd i'r Prynwr.


4.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y taliadau am Wasanaethau yn cael eu cyfrifo ar sail amser a deunyddiau oni nodir yn wahanol yn y Dyfynbris.


4.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae cyfraddau ffioedd dyddiol y Gwerthwr ar gyfer pob person unigol yn cael eu cyfrifo ar sail diwrnod wyth awr o 8.00 am i 5.00 pm a weithiwyd ar Ddiwrnodau Busnes, oni bai y cytunir fel arall yn Ysgrifenedig.


4.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd gan y Gwerthwr hawl i godi tâl ar y Prynwr (yn ychwanegol at unrhyw bris a ddyfynnir) am unrhyw dreuliau rhesymol yr eir iddynt gan yr unigolion y mae'r Gwerthwr yn eu cyflogi mewn cysylltiad â'r Gwasanaethau gan gynnwys costau teithio, costau gwesty, cynhaliaeth ac unrhyw gostau cysylltiedig, ac am y cost gwasanaethau a ddarperir gan drydydd parti ac sy'n ofynnol gan y Gwerthwr ar gyfer perfformiad y Gwasanaethau, ac am gost unrhyw ddeunyddiau.


4.5     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae'r Gwerthwr yn cadw'r hawl, trwy roi rhybudd i'r Prynwr ar unrhyw adeg cyn eu danfon, i gynyddu pris y Nwyddau neu'r Gwasanaethau i adlewyrchu unrhyw gynnydd yn y gost i'r Gwerthwr sydd oherwydd:


4.5.1    

cais y Prynwr i gyflymu danfon;


4.5.2    

unrhyw ffactor y tu hwnt i reolaeth y Gwerthwr (megis, heb gyfyngiad, unrhyw amrywiad mewn cyfnewidfeydd tramor, rheoleiddio arian cyfred, newid neu gynnydd mewn treth neu tollau mewnforio/allforio, cynnydd sylweddol yng nghostau llafur, deunyddiau (gan gynnwys cynnydd mewn prisiau) deunyddiau crai) neu gostau gweithgynhyrchu eraill);


4.5.3    

unrhyw newid mewn dyddiadau dosbarthu, meintiau neu fanylebau ar gyfer y Nwyddau y mae'r Prynwr yn gofyn amdanynt, neu unrhyw oedi a achosir gan unrhyw gyfarwyddiadau gan y Prynwr neu fethiant y Prynwr i roi digon o wybodaeth neu gyfarwyddiadau amserol i'r Gwerthwr;

 

4.5.4    

unrhyw gais gan y Prynwr i newid y dyddiad(au) dosbarthu, meintiau neu fathau o archeb Nwyddau neu newid yn y fanyleb i'r Gwasanaethau;


4.5.5    

unrhyw oedi a achosir gan unrhyw gyfarwyddiadau gan y Prynwr mewn perthynas â’r Nwyddau a/neu’r Gwasanaethau neu fethiant y Prynwr i roi gwybodaeth neu gyfarwyddiadau digonol neu gywir i’r Gwerthwr mewn perthynas â’r Nwyddau a/neu’r Gwasanaethau.


4.6     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ac eithrio fel y nodir yn wahanol o dan delerau unrhyw ddyfynbris neu mewn unrhyw restr brisiau gan y Gwerthwr, ac oni bai y cytunir yn wahanol mewn Ysgrifen rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr, rhoddir yr holl brisiau gan y Gwerthwr ar sail cyn-waith, a lle mae'r Gwerthwr yn cytuno i ddosbarthu'r Nwyddau heblaw yn eiddo'r Gwerthwr, bydd y Prynwr yn atebol i dalu taliadau'r Gwerthwr am gludiant, pecynnu ac yswiriant.


4.7     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae'r Gwerthwr yn cadw'r hawl i ddiwygio'r Dyfynbris os oes angen i gydymffurfio ag unrhyw gyfraith berthnasol neu ofyniad rheoliadol, neu os na fydd y diwygiad yn effeithio'n sylweddol ar natur neu ansawdd y Gwasanaethau, a bydd y Gwerthwr yn hysbysu'r Prynwr mewn unrhyw ddigwyddiad o'r fath.


4.8     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Nid yw'r pris yn cynnwys unrhyw dreth ar werth (TAW) berthnasol, y bydd y Prynwr yn atebol yn ychwanegol i'w thalu i'r Gwerthwr. Pan wneir unrhyw gyflenwad trethadwy at ddibenion TAW o dan y Contract gan y Gwerthwr i’r Prynwr, bydd y Prynwr, ar ôl derbyn anfoneb TAW ddilys gan y Gwerthwr, yn talu i’r Gwerthwr y symiau ychwanegol hynny mewn perthynas â TAW ag sy’n daladwy ar y cyflenwi'r Gwasanaethau neu Nwyddau ar yr un pryd ag y mae taliad yn ddyledus am gyflenwi'r Gwasanaethau neu'r Nwyddau.


4.9     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y Prynwr:


4.9.1    

sicrhau bod unrhyw wybodaeth y mae'n ei darparu yn y Dyfyniad yn gyflawn ac yn gywir;


4.9.2    

cydweithredu â'r Gwerthwr ym mhob mater sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau;


4.9.3    

darparu mynediad i'r Gwerthwr, ei weithwyr, asiantau, ymgynghorwyr ac isgontractwyr i safle'r Prynwr, swyddfeydd a chyfleusterau eraill fel y mae'n rhesymol ofynnol gan y Gwerthwr i ddarparu'r Gwasanaethau;


4.9.4    

darparu'r Gwerthwr â'r cyfryw wybodaeth a deunyddiau ag y gall y Gwerthwr ofyn yn rhesymol amdanynt er mwyn cyflenwi'r Gwasanaethau, a sicrhau bod y cyfryw wybodaeth yn gyflawn ac yn gywir ym mhob ffordd berthnasol;


4.9.5    

paratoi safle'r Prynwr ar gyfer cyflenwi'r Gwasanaethau;


4.9.6    

cael a chynnal yr holl drwyddedau, caniatadau a chaniatadau y gall fod eu hangen ar gyfer y Gwasanaethau cyn y dyddiad y mae'r Gwasanaethau i ddechrau;


4.9.7    

cydymffurfio â'r holl gyfreithiau cymwys, gan gynnwys cyfreithiau iechyd a diogelwch;


4.9.8    

cadw holl ddeunyddiau, offer, dogfennau ac eiddo arall y Gwerthwr (Deunyddiau Gwerthwr) yn eiddo'r Prynwr yn y ddalfa yn ddiogel ar ei risg ei hun, cadw'r Deunyddiau Gwerthwr mewn cyflwr da nes ei ddychwelyd i'r Gwerthwr, a pheidio â chael gwared ar neu ddefnyddio'r Gwerthwr Deunyddiau heblaw yn unol â chyfarwyddiadau neu awdurdodiad ysgrifenedig y Gwerthwr;


4.9.9    

cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau ychwanegol fel y nodir yn y Dyfynbris neu a bennir gan y Gwerthwr mewn cysylltiad â defnyddio, storio a chynnal a chadw'r Nwyddau.


4.10    

Os caiff perfformiad y Gwerthwr o unrhyw un o'i rwymedigaethau o dan y Contract ei atal neu ei oedi gan unrhyw weithred neu anwaith gan y Prynwr neu fethiant gan y Prynwr i gyflawni unrhyw rwymedigaeth berthnasol (Diofyn y Prynwr):


4.10.1  

heb gyfyngu nac effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael iddo, bydd gan y Gwerthwr yr hawl i atal perfformiad y Gwasanaethau hyd nes y bydd y Prynwr yn unioni'r Rhagosodiad Prynwr, ac i ddibynnu ar Ddiffyg y Prynwr i'w ryddhau rhag perfformiad unrhyw un o'i berfformiadau. rhwymedigaethau ym mhob achos i'r graddau y mae Diofyn y Prynwr yn atal neu'n gohirio perfformiad y Gwerthwr o unrhyw un o'i rwymedigaethau;


4.10.2  

ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw gostau neu golledion a ddioddefir neu a dynnir gan y Prynwr sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o fethiant neu oedi'r Gwerthwr i gyflawni unrhyw un o'i rwymedigaethau fel y nodir yn y cymal hwn; a


4.10.3  

bydd y Prynwr yn ad-dalu'r Gwerthwr ar gais ysgrifenedig am unrhyw gostau neu golledion a gafwyd neu a dynnwyd gan y Gwerthwr sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o Ddiffyg y Prynwr.

5. Telerau talu

5.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Yn amodol ar unrhyw delerau arbennig y cytunwyd arnynt yn Ysgrifenedig rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr, bydd gan y Gwerthwr hawl i anfonebu'r Prynwr am bris y Nwyddau ar neu ar unrhyw adeg ar ôl danfon y Nwyddau, oni bai bod y Nwyddau i'w casglu gan y Mae'r Prynwr neu'r Prynwr yn methu â derbyn y Nwyddau ar gam, ac os felly bydd gan y Gwerthwr hawl i anfonebu'r Prynwr am y pris ar unrhyw adeg ar ôl i'r Gwerthwr hysbysu'r Prynwr bod y Nwyddau yn barod i'w casglu neu (yn ôl yr achos efallai) bod y Gwerthwr wedi tendro danfon y Nwyddau. Mewn perthynas â Gwasanaethau, bydd y Gwerthwr yn anfonebu'r Prynwr ar ôl cwblhau'r Gwasanaethau oni nodir yn wahanol yn y Dyfynbris.

 

5.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y Prynwr yn talu pris y Nwyddau neu'r ffi am y Gwasanaeth o fewn 30 diwrnod i ddyddiad anfoneb y Gwerthwr (oni nodir yn wahanol ar yr anfoneb), a bydd gan y Gwerthwr hawl i adennill y pris, er efallai na fydd y danfoniad wedi cymryd lle ac nid yw'r eiddo yn y Nwyddau wedi'i drosglwyddo i'r Prynwr. Bydd amser talu'r pris yn hanfodol i'r Contract. Bydd derbynebau am daliad yn cael eu cyhoeddi ar gais yn unig.


5.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Os bydd y Prynwr yn methu â gwneud unrhyw daliad ar y dyddiad dyledus yna, heb ragfarn i unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael i'r Gwerthwr, bydd gan y Gwerthwr hawl i:

 

5.3.1    

canslo'r Contract neu atal unrhyw ddanfoniadau neu Wasanaethau pellach i'r Prynwr;


5.3.2    

priodoli unrhyw daliad a wneir gan y Prynwr i’r cyfryw Nwyddau (neu’r nwyddau a gyflenwir o dan unrhyw gontract arall rhwng y Prynwr a’r Gwerthwr) ag y gwêl y Gwerthwr yn dda (er gwaethaf unrhyw neilltuad honedig gan y Prynwr); a


5.3.3    

codi llog ar y Prynwr (cyn ac ar ôl unrhyw ddyfarniad) ar y swm sydd heb ei dalu, ar gyfradd o ddau y cant y mis hyd nes y gwneir taliad llawn (rhan o fis yn cael ei drin fel mis llawn at ddiben cyfrifo llog ).


5.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd yr holl symiau sy’n ddyledus o dan y Contract yn cael eu talu’n llawn heb unrhyw wrthgyfrifiad, gwrth-hawliad, didyniad neu ataliad (ac eithrio unrhyw ddidyniad neu ataliad treth fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith).

6. Cyflwyno

6.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y Prynwr sy'n casglu'r Nwyddau yn eiddo'r Gwerthwr yn danfon y Nwyddau ar unrhyw adeg ar ôl i'r Gwerthwr hysbysu'r Prynwr bod y Nwyddau'n barod i'w casglu neu, os cytunir ar ryw le arall i'w ddosbarthu gan y Gwerthwr, gan y Gwerthwr. Gwerthwr sy'n danfon neu'n caffael y Nwyddau i'r lle hwnnw.


6.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bras yn unig yw unrhyw ddyddiadau a ddyfynnir ar gyfer danfon y Nwyddau ac nid yw'r amser dosbarthu yn hanfodol. Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi wrth ddosbarthu'r Nwyddau sut bynnag y'i hachoswyd. Bydd y Gwerthwr yn gwneud pob ymdrech resymol i gwrdd ag unrhyw ddyddiadau perfformiad ar gyfer y Gwasanaethau a nodir gan y Gwerthwr ond bydd unrhyw ddyddiadau o'r fath yn amcangyfrifon yn unig ac ni fydd amser yn hanfodol ar gyfer perfformiad y Gwasanaethau.


6.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Gall y Gwerthwr ddosbarthu'r Nwyddau cyn unrhyw ddyddiad dosbarthu a ddyfynnwyd neu y cytunwyd arno ar ôl i'r Gwerthwr roi rhybudd rhesymol i'r Prynwr.


6.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Gall y Gwerthwr ddosbarthu'r Nwyddau mewn rhandaliadau, a rhaid anfonebu a thalu amdanynt ar wahân. Lle caiff y Nwyddau eu danfon mewn rhandaliadau, bydd pob dosbarthiad yn gontract ar wahân ac ni fydd methiant ar ran y Gwerthwr i ddosbarthu unrhyw un neu fwy o'r rhandaliadau yn unol â'r Amodau hyn neu unrhyw hawliad gan y Prynwr mewn perthynas ag un neu fwy o randaliadau. rhoi hawl i'r Prynwr drin y Contract yn ei gyfanrwydd fel un sydd wedi'i wrthod.


6.5     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Os bydd y Gwerthwr yn methu â danfon y Nwyddau (neu unrhyw randaliad) am gyfnod afresymol o amser am unrhyw reswm ac eithrio unrhyw achos y tu hwnt i reolaeth resymol y Gwerthwr neu fai'r Prynwr, a bod y Gwerthwr yn atebol yn unol â hynny i'r Prynwr, bydd atebolrwydd y Gwerthwr yn cael ei gyfyngu i ormodedd (os o gwbl) y gost i’r Prynwr (yn y farchnad rataf sydd ar gael) nwyddau tebyg i gymryd lle’r rhai nas danfonwyd dros bris y Nwyddau.


6.6     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Os bydd y Prynwr yn methu â derbyn y Nwyddau neu'n methu â rhoi cyfarwyddiadau dosbarthu digonol i'r Gwerthwr ar yr amser a nodir ar gyfer eu danfon (ac eithrio oherwydd unrhyw achos y tu hwnt i reolaeth resymol y Prynwr neu oherwydd bai'r Gwerthwr) yna, heb ragfarn i unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael i'r Gwerthwr, gall y Gwerthwr:


6.6.1    

storio'r Nwyddau nes eu bod yn cael eu danfon a chodi tâl ar y Prynwr am gostau rhesymol (gan gynnwys yswiriant) storio; neu

 

6.6.2    

gwerthu’r Nwyddau am y pris gorau sydd ar gael yn rhwydd ac (ar ôl tynnu’r holl gostau storio a gwerthu rhesymol) cyfrif i’r Prynwr am y gormodedd dros y pris o dan y Contract neu godi tâl ar y Prynwr am unrhyw ddiffyg islaw’r pris o dan y Contract.


6.7     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Heb ragfarn i unrhyw hawliau eraill, mae'n bosibl y caiff y Gwerthwr atal danfon unrhyw un o'r Nwyddau neu unrhyw randaliad ohonynt os oes ganddo sail resymol dros amau gallu'r Prynwr i dalu'r pris ohonynt.

7. Risg ac eiddo

7.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y risg o ddifrod neu golled o'r Nwyddau yn trosglwyddo i'r Prynwr:


7.1.1    

yn achos Nwyddau i'w danfon yn eiddo'r Gwerthwr, ar yr adeg pan fydd y Gwerthwr yn hysbysu'r Prynwr bod y Nwyddau ar gael i'w casglu; neu


7.1.2    

yn achos Nwyddau sy'n cael eu rhoi i gludwr i'w cludo i'r Prynwr neu i borthladd i'w hallforio ar adeg trosglwyddo o'r fath; neu


7.1.3    

yn achos Nwyddau sydd i'w danfon heblaw yn eiddo'r Gwerthwr, ar yr amser dosbarthu neu, os bydd y Prynwr yn methu'n anghywir â derbyn y Nwyddau, yr amser y mae'r Gwerthwr wedi tendro danfon y Nwyddau.


7.1.4    

Er gwaethaf cyflwyno a throsglwyddo risg yn y Nwyddau, neu unrhyw ddarpariaeth arall yn yr Amodau hyn, ni fydd yr eiddo yn y Nwyddau a'r teitl i'r Nwyddau yn trosglwyddo i'r Prynwr nes bod y Gwerthwr wedi derbyn mewn arian parod neu daliad arian wedi'i glirio yn llawn pris y y Nwyddau a'r holl nwyddau eraill y cytunwyd i'w gwerthu gan y Gwerthwr i'r Prynwr y mae taliad yn ddyledus ar eu cyfer, ac eithrio pan fydd y Prynwr yn ailwerthu'r Nwyddau ac os felly bydd teitl yn trosglwyddo i'r Prynwr ar yr amser a nodir yng nghymal 7.3.


7.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Hyd nes y bydd yr eiddo yn y Nwyddau yn trosglwyddo i'r Prynwr, bydd y Prynwr:


7.2.1    

storio'r Nwyddau ar wahân i'r holl nwyddau eraill a ddelir gan y Prynwr fel eu bod yn parhau i fod yn hawdd eu hadnabod fel eiddo'r Gwerthwr; 


7.2.2    

peidio â thynnu, difwyno neu guddio unrhyw farc adnabod neu becyn ar y Nwyddau neu sy'n ymwneud â'r Nwyddau;

 

7.2.3    

cynnal y Nwyddau mewn cyflwr boddhaol a'u cadw wedi'u hyswirio rhag pob risg am eu pris llawn ar ran y Gwerthwr o'r dyddiad dosbarthu;


7.2.4    

hysbysu'r Gwerthwr ar unwaith os daw

yn amodol ar unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir yng nghymalau 8.13, 8.16 a 9; a


7.2.5    

rhoi i'r Gwerthwr y cyfryw wybodaeth ag y gall y Gwerthwr ofyn yn rhesymol amdani o bryd i'w gilydd yn ymwneud â:

 1. y nwyddau; a

 2. sefyllfa ariannol barhaus y Prynwr.

7.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Yn amodol ar gymal 7.4, gall y Prynwr ailwerthu neu ddefnyddio'r Nwyddau yng nghwrs arferol ei fusnes (ond nid fel arall) cyn i'r Gwerthwr dderbyn taliad am y Nwyddau. Fodd bynnag, os yw'r Prynwr yn ailwerthu'r Nwyddau cyn yr amser hwnnw:


7.3.1    

mae'n gwneud hynny fel prif ac nid asiant y Gwerthwr; a


7.3.2    

rhaid i'r teitl i'r Nwyddau drosglwyddo o'r Gwerthwr i'r Prynwr yn union cyn yr amser y mae'r Prynwr yn ei ailwerthu.


7.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ar unrhyw adeg cyn i deitl y Nwyddau gael ei drosglwyddo i'r Prynwr, gall y Gwerthwr:


7.4.1    

trwy hysbysiad ysgrifenedig, terfynu hawl y Prynwr o dan gymal 7.3 i ailwerthu'r Nwyddau neu eu defnyddio yng nghwrs arferol ei fusnes; a


7.4.2    

ei gwneud yn ofynnol i'r Prynwr ddosbarthu'r holl Nwyddau yn ei feddiant nad ydynt wedi'u hailwerthu, neu wedi'u hymgorffori'n ddi-alw'n-ôl mewn cynnyrch arall ac os bydd y Prynwr yn methu â gwneud hynny'n brydlon, mynd i mewn i unrhyw eiddo'r Prynwr neu unrhyw drydydd parti lle cedwir y Nwyddau er mwyn eu hadennill.

8. Gwarantau ac atebolrwydd Cyfyngiad ar

atebolrwydd: SYLW'R PRYNWR YW

TYNU'N ARBENNIG I'R CYMAL HWN.

8.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Yn amodol ar yr amodau a nodir isod, mae'r Gwerthwr yn gwarantu:


8.1.1    

bydd y Nwyddau yn cyfateb ym mhob ffordd berthnasol i'w manyleb a bydd yn rhydd o ddiffygion materol mewn deunydd a chrefftwaith ar adeg eu danfon; a


8.1.2    

darperir y Gwasanaethau gan ddefnyddio gofal a sgil rhesymol.


8.2     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae'r Gwerthwr wedi cael yswiriant mewn perthynas â'i atebolrwydd cyfreithiol ei hun ar gyfer hawliadau unigol nad yw'n fwy na £5,000,000 fesul hawliad. Nid yw'r Gwerthwr wedi gallu cael yswiriant ar gyfer rhai mathau o golled am bris sy'n fasnachol hyfyw. Mae'r terfynau a'r eithriadau yn y cymal hwn yn adlewyrchu'r yswiriant y mae'r Gwerthwr wedi gallu ei drefnu ac mae'r Prynwr yn gyfrifol am wneud ei drefniadau ei hun ar gyfer yswirio unrhyw golled dros ben.


8.3     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Mae’r cyfyngiadau ar atebolrwydd yn berthnasol i bob atebolrwydd sy’n codi o dan neu mewn cysylltiad â’r Contract gan gynnwys atebolrwydd mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod),


8.4     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Nid oes dim yn yr Amodau hyn yn cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd na ellir ei gyfyngu’n gyfreithiol, gan gynnwys atebolrwydd am:


8.4.1    

marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod;


8.4.2    

twyll neu gamliwio twyllodrus;


8.4.3    

torri'r telerau a awgrymir gan adran 12 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 neu adran 2 o Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 (teitl a meddiant tawel); a


8.4.4    

cynhyrchion diffygiol o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987.


8.5     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Yn amodol ar gymal 8.4, ni fydd cyfanswm atebolrwydd y Gwerthwr i'r Prynwr yn fwy na phris cyfanredol y Nwyddau a'r Gwasanaethau a gyflenwir o dan y Contract.


8.6    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1816bad-5803 bad5cf58d_5194-bb3b-181955-51945-18193554454

Mae 8.6 yn nodi penawdau colledion eithriedig penodol ac eithriadau iddynt:


8.6.1    

Yn amodol ar gymal 8.4, mae cymal 8.6.3 yn nodi'r mathau o golledion nad ydynt wedi'u heithrio. Yn amodol ar hynny, mae cymal 8.6.2 yn eithrio mathau penodol o golled.

8.6.2    

Mae'r mathau canlynol o golledion wedi'u heithrio'n llwyr:

 1. colli elw;

 2. colli gwerthiant neu fusnes;

 3. colli cytundebau neu gontractau;

 4. colli arbedion a ragwelir;

 5. colli defnydd neu lygru meddalwedd, data neu wybodaeth;

 6. colli neu niweidio ewyllys da; a

 7. colled anuniongyrchol neu ganlyniadol.

8.6.3    

Nid yw'r mathau canlynol o golledion a cholledion penodol wedi'u heithrio:

 1. symiau a dalwyd gan y Prynwr i'r Gwerthwr yn unol â'r Contract, mewn perthynas ag unrhyw Nwyddau neu Wasanaethau nas darparwyd yn unol â'r Contract;

 2. gwariant a wastraffwyd;

 3. costau ychwanegol caffael a gweithredu nwyddau yn lle Nwyddau neu Wasanaethau nad ydynt yn cael eu darparu yn unol â’r Contract, neu ddewisiadau eraill yn lle hynny. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, costau ymgynghori, costau ychwanegol amser rheoli a chostau personél eraill, a chostau offer a deunyddiau;

 4. colledion a dynnir gan y Prynwr yn deillio o neu mewn cysylltiad ag unrhyw hawliad trydydd parti yn erbyn y Prynwr a achoswyd gan weithred neu anwaith y Gwerthwr. At y dibenion hyn, bydd hawliadau trydydd parti yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i alwadau, dirwyon, cosbau, gweithredoedd, ymchwiliadau neu achosion, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhai a wneir neu a gychwynnwyd gan isgontractwyr, personél y Gwerthwr, rheoleiddwyr a Phrynwyr y Prynwr; a

 5. arbedion a ragwelir.

8.7     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Rhoddir y gwarantau yng nghymal 8.1 gan y Gwerthwr yn amodol ar yr amodau a ganlyn:


8.7.1    

ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw ddiffyg yn y Nwyddau sy'n deillio o unrhyw luniad, dyluniad neu fanyleb a ddarperir gan y Prynwr;


8.7.2    

ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw ddiffyg sy'n deillio o draul a gwisgo teg, difrod bwriadol, esgeulustod, amodau gwaith annormal, methiant i ddilyn cyfarwyddiadau'r Gwerthwr (boed ar lafar neu'n ysgrifenedig), camddefnyddio neu newid neu atgyweirio'r Nwyddau heb gymeradwyaeth ysgrifenedig y Gwerthwr;


8.7.3    

ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw atebolrwydd o dan y warant uchod (neu unrhyw warant, amod neu warant arall) os nad yw cyfanswm pris y Nwyddau wedi'i dalu erbyn y dyddiad dyledus ar gyfer talu;


8.7.4    

nid yw'r warant uchod yn ymestyn i rannau, deunyddiau neu offer nad ydynt wedi'u cynhyrchu gan neu ar ran y Gwerthwr, a dim ond budd unrhyw warant neu warant o'r fath a roddir gan y gwneuthurwr i'r Gwerthwr y bydd gan y Prynwr hawl mewn perthynas â hwy. ;


8.7.5    

nid yw'r warant uchod yn berthnasol i gymhwyso neu ddefnyddio a thrin y Nwyddau gan gynnwys y dull storio ar ôl gadael safle'r Gwerthwr nad yw'n unol ag argymhellion y Gwerthwr neu'r Gwneuthurwr neu fel y'i sefydlwyd gan arfer ac arfer hysbys.


8.8     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Y telerau sydd ymhlyg yn adrannau 13 i 15 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 a’r telerau sydd ymhlyg yn adrannau 3 i 5 o Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 ac adrannau 3, 4 a 5 o Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 yw , i'r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, wedi'i eithrio o'r Contract.


8.9     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Bydd y cymal 8 hwn yn goroesi terfyniad y Contract.


8.10    

Bydd unrhyw hawliad gan y Prynwr sy'n seiliedig ar unrhyw ddiffyg yn ansawdd neu gyflwr y Nwyddau neu eu methiant i gyd-fynd â'r fanyleb (p'un a yw'r Prynwr yn gwrthod danfon ai peidio) yn cael ei hysbysu i'r Gwerthwr o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y danfon neu (lle nad oedd y diffyg neu fethiant yn amlwg ar archwiliad rhesymol) o fewn amser rhesymol ar ôl darganfod y diffyg neu fethiant. Os na wrthodir danfoniad, ac nad yw'r Prynwr yn hysbysu'r Gwerthwr yn unol â hynny, ni fydd gan y Prynwr hawl i wrthod y Nwyddau ac ni fydd gan y Gwerthwr unrhyw atebolrwydd am ddiffyg neu fethiant o'r fath, a bydd y Prynwr yn rhwym i dalu'r pris fel os oedd y Nwyddau wedi'u danfon yn unol â'r Contract.


8.11    

Pan fydd unrhyw hawliad dilys mewn perthynas ag unrhyw un o'r Nwyddau sy'n seiliedig ar unrhyw ddiffyg yn ansawdd neu gyflwr y Nwyddau neu eu methiant i fodloni'r fanyleb yn cael ei hysbysu i'r Gwerthwr yn unol â'r Amodau hyn, bydd gan y Gwerthwr hawl i amnewid y Nwyddau (neu'r rhan dan sylw) yn rhad ac am ddim neu, yn ôl disgresiwn y Gwerthwr yn unig, ad-daliad i'r Prynwr bris y Nwyddau (neu ran gymesur o'r pris), ond ni fydd gan y Gwerthwr unrhyw atebolrwydd pellach i'r Prynwr.


8.12    

Ac eithrio mewn perthynas â marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod y Gwerthwr, ni fydd y Gwerthwr yn atebol i'r Prynwr oherwydd unrhyw gynrychiolaeth (oni bai ei fod yn dwyllodrus), neu unrhyw warant ymhlyg, amod neu derm arall, neu unrhyw ddyletswydd o dan gyfraith gwlad, neu o dan delerau datganedig y Contract, am unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol (boed ar gyfer taliadau i gwsmeriaid neu golli elw neu gymal trydydd parti neu fel arall), costau, treuliau neu hawliadau eraill am iawndal o gwbl (boed wedi’i achosi gan esgeulustod y Gwerthwr, ei weithwyr neu asiantau neu fel arall) sy'n codi o neu mewn cysylltiad â chyflenwi'r Nwyddau neu eu defnydd neu eu hailwerthu gan y Prynwr, a bydd atebolrwydd cyfan y Gwerthwr o dan neu mewn cysylltiad â'r Contract heb fod yn uwch na phris y Nwyddau, ac eithrio fel y darperir yn benodol yn yr Amodau hyn.


8.13    

Ni fydd y Gwerthwr yn atebol i'r Prynwr ac ni fernir ei fod yn torri'r Contract oherwydd unrhyw oedi wrth gyflawni, neu fethiant i gyflawni, unrhyw un o rwymedigaethau'r Gwerthwr mewn perthynas â'r Nwyddau, os oedd yr oedi neu'r methiant. oherwydd unrhyw achos y tu hwnt i reolaeth resymol y Gwerthwr. Heb ragfarn i gyffredinolrwydd yr uchod, bydd y canlynol yn cael eu hystyried yn achosion y tu hwnt i reolaeth resymol y Gwerthwr:


8.13.1  

Deddf Duw, ffrwydrad, llifogydd, tymestl, tân neu ddamwain;


8.13.2  

rhyfel neu fygythiad o ryfel, sabotage, gwrthryfel, aflonyddwch sifil neu gais;

8.13.3  

gweithredoedd, cyfyngiadau, rheoliadau, is-ddeddfau, gwaharddiadau neu fesurau o unrhyw fath ar ran unrhyw awdurdod llywodraethol, seneddol neu leol;


8.13.4  

rheoliadau neu embargoau mewnforio neu allforio;

8.13.5  

streiciau, cloi allan neu weithredoedd diwydiannol eraill neu anghydfodau masnach (boed yn ymwneud â gweithwyr y Gwerthwr neu drydydd parti);


8.13.6  

anawsterau wrth gael gafael ar ddeunyddiau crai, llafur, tanwydd, rhannau neu beiriannau;


8.13.7  

methiant pŵer neu fethiant mewn peiriannau;


8.13.8  

pandemig neu gloi (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i godi mewn cysylltiad â Covid 19).


8.14    

Unrhyw Amodau neu Warantau (boed wedi’u mynegi neu eu hawgrymu gan statud y gyfraith gyffredin neu sy’n codi o ymddygiad neu gwrs blaenorol o ddelio neu arferiad neu ddefnydd masnach) o ran ansawdd neu addasrwydd y Nwyddau at unrhyw ddiben penodol hyd yn oed os yw’r diben hwnnw’n cael ei wneud yn hysbys yn benodol neu drwy hyn yn benodol negyddol.


8.15    

I'r graddau y cyflawnir rhwymedigaethau'r Gwerthwr o dan y Contract gan unrhyw un o'i asiantau, gweision neu is-gontractwyr, mae darpariaethau'r cymal 8 hwn wedi'u pennu er eu budd hwy yn ogystal â'r Gwerthwr a bydd pob un ohonynt yn cael ei eithrio yn unol â hynny.


8.16    

Heb effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael iddo, gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Contract ar unwaith drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i’r parti arall:


8.16.1  

bod y parti arall yn cyflawni toriad sylweddol o’i rwymedigaethau o dan y Contract ac (os oes modd adfer y toriad hwnnw) yn methu ag unioni’r toriad hwnnw o fewn 10 diwrnod ar ôl derbyn hysbysiad ysgrifenedig i wneud hynny;


8.16.2  

bod y parti arall yn cymryd unrhyw gam neu gamau mewn cysylltiad â mynd i weinyddiaeth, ymddatod dros dro neu unrhyw gompownd neu drefniant gyda’i gredydwyr (ac eithrio mewn perthynas ag ailstrwythuro toddydd), cael moratoriwm, cael ei ddirwyn i ben (boed yn wirfoddol neu drwy orchymyn y llys, oni bai at ddiben ailstrwythuro toddydd), cael derbynnydd wedi’i benodi i unrhyw un o’i asedau neu roi’r gorau i gynnal busnes neu, os yw’r cam neu’r cam yn cael ei gymryd mewn awdurdodaeth arall, mewn cysylltiad ag unrhyw weithdrefn gyfatebol yn y perthnasol awdurdodaeth;


8.16.3  

bod y parti arall yn atal, neu’n bygwth atal, neu’n rhoi’r gorau i neu’n bygwth rhoi’r gorau i gynnal ei fusnes cyfan neu ran sylweddol o’i fusnes; neu


8.16.4  

sefyllfa ariannol y parti arall yn gwaethygu i'r graddau y gellir cyfiawnhau'n rhesymol y farn bod ei allu i roi effaith i delerau'r Contract mewn perygl.


8.17    

Heb effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael iddo, gall y Gwerthwr derfynu'r Contract ar unwaith trwy roi hysbysiad ysgrifenedig i'r Prynwr os bydd y Prynwr yn methu â thalu unrhyw swm sy'n ddyledus o dan y Contract ar y dyddiad dyledus ar gyfer talu.


8.18    

Heb effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael iddo, gall y Gwerthwr atal y cyflenwad o Wasanaethau neu bob danfoniad pellach o Nwyddau o dan y Contract neu unrhyw gontract arall rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr os bydd y Prynwr yn methu â thalu unrhyw swm sy'n ddyledus o dan y Contract ar y dyddiad dyledus ar gyfer talu, mae'r Prynwr yn dod yn ddarostyngedig i unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir yng nghymal 8.16, neu mae'r Gwerthwr yn credu'n rhesymol bod y Prynwr ar fin dod yn ddarostyngedig i unrhyw un ohonynt.

 

8.19    

Wrth derfynu’r Contract:


8.19.1  

bydd y Prynwr yn talu ar unwaith i'r Gwerthwr holl anfonebau a llog heb eu talu'r Gwerthwr ac, mewn perthynas â Gwasanaethau a Nwyddau a gyflenwir ond na chyflwynwyd anfoneb ar eu cyfer, bydd y Gwerthwr yn cyflwyno anfoneb, a fydd yn daladwy gan y Prynwr ar unwaith. ar dderbyn;

8.19.2  

bydd y Prynwr yn dychwelyd holl ddeunyddiau'r Gwerthwr ac unrhyw Nwyddau Cludadwy neu Nwyddau na thalwyd yn llawn amdanynt. Os bydd y Prynwr yn methu â gwneud hynny, yna gall y Gwerthwr fynd i mewn i eiddo'r Prynwr a chymryd meddiant ohonynt. Hyd nes y byddant wedi'u dychwelyd, y Prynwr yn unig fydd yn gyfrifol am eu cadw'n ddiogel ac ni fydd yn eu defnyddio at unrhyw ddiben nad yw'n gysylltiedig â'r Contract hwn.


8.20    

Ni fydd terfynu neu ddod â’r Contract i ben yn effeithio ar unrhyw hawliau, rhwymedïau, rhwymedigaethau a rhwymedigaethau sydd gan y partïon sydd wedi cronni hyd at y dyddiad terfynu neu ddod i ben, gan gynnwys yr hawl i hawlio iawndal mewn perthynas ag unrhyw doriad o’r Contract a oedd yn bodoli yn neu cyn y dyddiad terfynu neu ddod i ben.

 

8.21    

Bydd unrhyw ddarpariaeth yn y Contract y bwriedir iddi gael effaith benodol neu drwy oblygiad ar ôl terfynu neu ddod i ben yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

9. Digwyddiad Force Majeure

9.1     _cc781905-5cde-3194-bb3b-186d_bad

Ni fydd y naill barti na’r llall yn torri’r Contract nac yn atebol am oedi wrth gyflawni neu fethu â chyflawni, unrhyw un o’i rwymedigaethau o dan y Contract os yw oedi neu fethiant o’r fath yn deillio o ddigwyddiadau, amgylchiadau neu achosion y tu hwnt i’w reolaeth resymol (Digwyddiad Force Majeure). Mewn amgylchiadau o'r fath bydd gan y parti yr effeithir arno hawl i estyniad rhesymol i'r amser ar gyfer cyflawni rhwymedigaethau o'r fath.

10. Telerau allforio

10.1    

Yn yr Amodau hyn, ystyr 'Incoterms' yw'r rheolau rhyngwladol ar gyfer dehongli telerau masnach y Siambr Fasnach Ryngwladol fel sydd mewn grym ar y dyddiad y gwneir y Contract. Oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, bydd gan unrhyw derm neu ymadrodd a ddiffinnir yn narpariaethau Incoterms neu y rhoddir ystyr arbennig iddo yn yr Amodau hyn yr un ystyr yn yr Amodau hyn, ond os oes unrhyw wrthdaro rhwng darpariaethau Incoterms a’r Amodau hyn, yr olaf fydd drechaf.


10.2    

Pan gyflenwir y Nwyddau i'w hallforio o'r Deyrnas Unedig, bydd darpariaethau cymal 10 hwn (yn amodol ar unrhyw delerau arbennig y cytunir arnynt yn ysgrifenedig rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr) yn gymwys er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn yr Amodau hyn.


10.3    

Bydd y Prynwr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth neu reoliadau sy'n llywodraethu mewnforio'r Nwyddau i'r gyrchfan ac am dalu unrhyw ddyletswyddau arnynt.


10.4    

Oni bai y cytunir yn wahanol mewn Ysgrifen rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr, rhaid i'r Nwyddau gael eu danfon i'r porthladd cludo awyr neu'r môr ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar y Gwerthwr i roi hysbysiad o dan adran 32(3) o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979.


10.5    

Bydd y Prynwr yn gyfrifol am drefnu i brofi ac archwilio'r Nwyddau ar safle'r Gwerthwr cyn eu cludo. Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw hawliad mewn perthynas ag unrhyw ddiffyg yn y Nwyddau a fyddai'n amlwg wrth eu harchwilio ac a wneir ar ôl eu cludo, neu mewn perthynas ag unrhyw ddifrod yn ystod y cludo.

11. Hawliau eiddo deallusol

11.1    

Bydd yr holl Hawliau Eiddo Deallusol yn y Gwasanaethau neu sy'n deillio ohonynt neu mewn cysylltiad â nhw (ac eithrio Hawliau Eiddo Deallusol mewn unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan y Prynwr) yn eiddo i'r Gwerthwr.


11.2    

Mae'r Gwerthwr yn rhoi i'r Prynwr, neu'n caffael grant uniongyrchol i'r Prynwr, drwydded barhaus, fyd-eang, anghyfyngedig, heb freindal i gopïo ac addasu'r Cyflawniadau (ac eithrio deunyddiau a ddarperir gan y Prynwr). ) at ddiben derbyn a defnyddio'r Gwasanaethau a'r Amcanion yn ei fusnes.


11.3    

Ni fydd y Prynwr yn is-drwyddedu, aseinio na throsglwyddo fel arall yr hawliau a roddwyd gan gymal 11.2.


11.4    

Mae'r Prynwr yn rhoi trwydded na ellir ei throsglwyddo i'r Gwerthwr sy'n talu'n llawn, nad yw'n gyfyngedig, heb freindal i gopïo ac addasu unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan y Prynwr i'r Gwerthwr am dymor y Contract at ddiben darparu'r Gwasanaethau i'r Gwerthwr. Prynwr.

12. Diogelu data

12.1    

Mae’r diffiniadau canlynol yn berthnasol yn y cymal 12 hwn:


12.1.1  

Rheolydd, Prosesydd, Gwrthrych Data, Data Personol, Torri Data Personol, prosesu a mesurau technegol a threfniadol priodol: fel y'u diffinnir yn y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.


12.1.2  

Deddfwriaeth Diogelu Data: yr holl ddeddfwriaeth diogelu data a phreifatrwydd berthnasol sydd mewn grym o bryd i’w gilydd yn y DU gan gynnwys fersiwn cyfraith yr UE a ddargedwir o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol ((UE) 2016/679) (UK GDPR); Deddf Diogelu Data 2018 (a rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno) a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 (OS 2003/2426) fel y’u diwygiwyd.


12.1.3  

Cyfraith Ddomestig: cyfraith y Deyrnas Unedig neu ran o’r Deyrnas Unedig.


12.2    

Bydd y ddwy ochr yn cydymffurfio â holl ofynion perthnasol y Ddeddfwriaeth Diogelu Data. Mae'r cymal hwn yn ychwanegol at, ac nid yw'n rhyddhau, dileu neu ddisodli, rhwymedigaethau neu hawliau parti o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.


12.3    

Mae'r partïon yn cydnabod, at ddibenion y Ddeddfwriaeth Diogelu Data, mai'r Prynwr yw'r Rheolydd a'r Gwerthwr yw'r Prosesydd.


12.4    

Heb ragfarn i gyffredinolrwydd cymal 12.2 bydd y Prynwr yn sicrhau bod ganddo’r holl ganiatâd a hysbysiadau priodol angenrheidiol yn eu lle i alluogi trosglwyddo’r Data Personol yn gyfreithlon i’r Gwerthwr a/neu gasglu’r Data Personol yn gyfreithlon gan y Gwerthwr ar ran y Gwerthwr. Prynwr am hyd a dibenion y Contract.

13. Cyfrinachedd

13.1    

Mae pob parti yn ymrwymo na fydd ar unrhyw adeg yn datgelu i unrhyw berson unrhyw wybodaeth gyfrinachol ynghylch busnes, materion, cyflenwyr, cleientiaid neu gwsmeriaid y parti arall neu unrhyw aelod o’r grŵp o gwmnïau y mae’r parti arall yn perthyn iddo, ac eithrio fel a ganiateir gan gymal 13.2.


13.2    

Gall pob parti ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall:


13.2.1  

i'w weithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr, contractwyr neu is-gontractau neu gynghorwyr y mae angen iddynt gael gwybodaeth o'r fath at ddibenion arfer hawliau'r parti neu gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Contract neu mewn cysylltiad ag ef. Bydd pob parti yn sicrhau bod ei weithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr neu gynghorwyr y mae'n datgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall iddynt yn cydymffurfio â'r cymal 13 hwn; a


13.2.2  

fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, llys awdurdodaeth gymwys neu unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddiol.


13.3    

Ni chaiff unrhyw barti ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol unrhyw barti arall at unrhyw ddiben heblaw arfer ei hawliau a chyflawni ei rwymedigaethau o dan y Contract neu mewn cysylltiad ag ef.

14. Cyffredinol

14.1    

Bydd unrhyw hysbysiad y mae’n ofynnol neu y caniateir ei roi gan y naill barti i’r llall o dan yr Amodau hyn yn Ysgrifenedig wedi’i gyfeirio at y parti arall hwnnw yn ei swyddfa gofrestredig neu ei brif le busnes neu unrhyw gyfeiriad arall a hysbyswyd ar yr adeg berthnasol yn unol â y ddarpariaeth hon i'r parti sy'n rhoi'r hysbysiad.


14.2    

Ni fydd unrhyw ildiad gan y Gwerthwr o unrhyw doriad o'r Contract gan y Prynwr yn cael ei ystyried fel ildiad o unrhyw doriad dilynol o'r un ddarpariaeth neu unrhyw ddarpariaeth arall.


14.3    

Os yw unrhyw awdurdod cymwys o’r farn bod unrhyw ddarpariaeth yn yr Amodau hyn yn annilys neu’n anorfodadwy yn gyfan gwbl neu’n rhannol ni effeithir ar ddilysrwydd darpariaethau eraill yr Amodau hyn a gweddill y ddarpariaeth dan sylw.


14.4    

Er hwylustod yn unig y mae'r penawdau yn yr Amodau hyn ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad.


14.5    

At ddiben Deddf Telerau Contract Annheg 1977 mae’r partïon i hyn yn cydnabod bod y Telerau ac Amodau yn y ddogfen hon yn rhesymol fel rhwng dau barti masnachol â chryfderau bargeinio annibynnol.


14.6    

Bydd y Contract yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Lloegr, ac mae'r Prynwr yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth anghyfyngedig llys Lloegr.

Amodau Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau – Diweddarwyd Tachwedd 2021 gan: Rowe Hankins Ltd. Cofrestredig yn Lloegr Rhif: 2021691 Cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Power House, Mason Street, Bury, Swydd Gaerhirfryn BL9 0RH, DU.

bottom of page