top of page

Rowe Hankins Ltd. Polisi Cydraddoldeb

Mae Rowe Hankins Ltd. wedi ymrwymo i annog cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith ein gweithlu, a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon.

Y nod yw i’n gweithlu fod yn wirioneddol gynrychioliadol o bob rhan o’r gymdeithas a’n cwsmeriaid, ac i bob gweithiwr deimlo ei fod yn cael ei barchu ac yn gallu rhoi o’i orau.  Mae'r sefydliad – wrth ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau a/neu gyfleusterau, hefyd wedi ymrwymo yn erbyn gwahaniaethu anghyfreithlon yn erbyn cwsmeriaid neu'r cyhoedd.

Pwrpas y polisi yw:

 • darparu cydraddoldeb, tegwch a pharch i bawb yn ein cyflogaeth, boed dros dro, rhan-amser neu amser llawn.

 • peidio â gwahaniaethu’n anghyfreithlon oherwydd nodweddion oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, a tharddiad ethnig neu genedlaethol), crefydd neu gred, rhyw (rhyw) a chyfeiriadedd rhywiol.

 • gwrthwynebu ac osgoi pob math o wahaniaethu anghyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys mewn tâl a buddion, telerau ac amodau cyflogaeth, delio â chwynion a disgyblaeth, diswyddo, dileu swydd, absenoldeb i rieni, ceisiadau am weithio hyblyg, a dethol ar gyfer cyflogaeth, dyrchafiad, hyfforddiant neu gyfleoedd datblygu eraill.

Ein hymrwymiad

Mae Rowe Hankins Ltd. yn ymrwymo i:

 • annog cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle gan eu bod yn arfer da ac yn gwneud synnwyr busnes.

 • creu amgylchedd gwaith sy’n rhydd o fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo urddas a pharch at bawb, a lle mae gwahaniaethau unigol a chyfraniadau’r holl staff yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi.

 • hyfforddi rheolwyr a phob gweithiwr arall am eu hawliau a'u cyfrifoldebau o dan y polisi cydraddoldeb. Mae cyfrifoldebau'n cynnwys staff yn ymddwyn i helpu'r sefydliad i ddarparu cyfle cyfartal mewn cyflogaeth, ac atal bwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon.

 • sicrhau bod yr holl staff yn deall y gallant hwy, yn ogystal â’u cyflogwr, fod yn atebol am weithredoedd o fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon, yn ystod eu cyflogaeth, yn erbyn cyd-weithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a’r cyhoedd.

 • cymryd cwynion o fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon gan gyd-weithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr, ymwelwyr, y cyhoedd ac unrhyw un arall o ddifrif yn ystod gweithgareddau gwaith y sefydliad

Ymatebion camymddwyn

Ymdrinnir â gweithredoedd o'r fath fel camymddwyn o dan weithdrefnau cwyno a/neu ddisgyblu'r sefydliad, a chymerir unrhyw gamau priodol. Gallai cwynion arbennig o ddifrifol fod yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol ac arwain at ddiswyddo heb rybudd.

Ymhellach, gall aflonyddu rhywiol fod yn fater hawliau cyflogaeth ac yn fater troseddol, megis mewn honiadau o ymosodiad rhywiol. Yn ogystal, aflonyddu o dan Ddeddf Gwarchod rhag Aflonyddu 1997, nad yw wedi'i gyfyngu i amgylchiadau lle mae aflonyddu yn ymwneud â nodwedd warchodedig.

 • sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, datblygiad a chynnydd ar gael i’r holl staff, a fydd yn cael eu helpu a’u hannog i ddatblygu eu llawn botensial, fel y gellir defnyddio eu doniau a’u hadnoddau’n llawn i wneud y gorau o effeithlonrwydd y sefydliad.

 • penderfyniadau sy’n ymwneud â staff yn seiliedig ar deilyngdod (ac eithrio mewn unrhyw eithriadau ac eithriadau cyfyngedig sy’n angenrheidiol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb)

 • adolygu arferion a gweithdrefnau cyflogaeth pan fo angen er mwyn sicrhau tegwch, a hefyd eu diweddaru a’r polisi i ystyried newidiadau yn y gyfraith.

 • monitro cyfansoddiad y gweithlu o ran gwybodaeth megis oedran, rhyw, cefndir ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, ac anabledd wrth annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac wrth gyflawni'r nodau a'r ymrwymiadau a nodir yn y polisi cydraddoldeb.

 • Bydd monitro hefyd yn cynnwys asesu sut mae'r polisi cydraddoldeb, ac unrhyw gynllun gweithredu chwaraeon, yn gweithio'n ymarferol, eu hadolygu'n flynyddol, ac ystyried a chymryd camau i fynd i'r afael ag unrhyw faterion.

Cefnogir y polisi cydraddoldeb yn llawn gan uwch reolwyr a'r Bwrdd.

Nid yw defnyddio gweithdrefnau cwyno a/neu ddisgyblu'r sefydliad yn effeithio ar hawl cyflogai i ddwyn hawliad i dribiwnlys cyflogaeth o fewn tri mis i'r gwahaniaethu honedig.

Diweddariad

Polisi Cydraddoldeb – Diweddarwyd Awst 2021 gan: Rowe Hankins Ltd. Cofrestredig yn Lloegr Rhif: 2021691 Cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Power House, Mason Street, Bury, Swydd Gaerhirfryn, BL9 0RH, DU.

bottom of page